Pozvánka na volební Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

Na volební Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 26. května 2022 v 18,00 hodin v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech.

Na VH jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím, ostatní členové TJ s hlasem poradním. Dále pak zástupci nezletilých členů TJ Spartak a hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:
Od 17:30 prezence

 1. Zahájení a schválení programu VH (18:00h)
 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
 4. Schválení jednacího a volebního řádu VH
 5. Výroční zpráva (zpráva o činnosti TJ Spartak)
 6. Zpráva o hospodaření v roce 2021
 7. Zpráva revizní komise
 8. Návrh rozpočtu VV na rok 2022
 9. Volba VV TJ Spartak na období 2022-2026
 10. Volba kontrolní komise
 11. Diskuze
 12. Zpráva volební komise
 13. Zpráva návrhové komise
 14. Schválení usnesení
 15. Závěr

Navržený program VH byl schválen na VV TJ Spartak dne 12.4.2022. Po skončení VH se bude konat schůze nově zvoleného VV a Kontrolní komise, kde budou zvoleni jednotliví funkcionáři.

Ing. David Štojdl
předseda TJ Spartak Trhové Sviny z.s.